สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายดนุสรณ์ เมฆประยูร   กลุ่มนโยบายและแผน   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 7  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 7  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564