สรุปโครงการ : 9.โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 9.โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564งบประมาณ 3,100 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. ประจำปี 2564 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนถือปฏิบัติงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 (จำนวน 10 คน)งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 (จำนวน 10 คน)งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.5 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลายงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.6 โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.7 จัดหาที่เรียนให้เด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.8 สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนงบประมาณ 7,900 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จากสำนักทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลฯ ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอชนแดน อำเภอวังโป่งงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทร.14 และจัดพิมพ์ข้อมูลตาม ทร.14 ในรูปแบบ Excalงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 แจ้งโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนในสังกัด สพป.พช.1 ดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียนโดยการสำรวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเรียน งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.5 สรุปและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565