สรุปโครงการ : 20. โครงการคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 20. โครงการคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกงบประมาณ 3,760 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564งบประมาณ 4,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 จัดสรรค่าสื่อ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการงบประมาณ 27,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการงบประมาณ 3,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565