สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 20  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 7  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 13  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565