สรุปโครงการ : 6.โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 6.โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่มงบประมาณ 13,950 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปประเด็นจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565