สรุปโครงการ : 8.โครงการวันสำคัญประจำปี 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 8.โครงการวันสำคัญประจำปี 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงบประมาณ 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วันสงกรานต์งบประมาณ 7,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชงบประมาณ 1,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีงบประมาณ 12,950 บาท
กิจกรรมที่ 5 วันเข้าพรรษางบประมาณ 5,600 บาท
กิจกรรมที่ 6 วันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวงบประมาณ 10,700 บาท
กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันแม่งบประมาณ 4,200 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565