สรุปโครงการ : 27. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 27. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "129 สุดยอดนวัตกรรม Best Practice การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย" โรงเรียนในสังกัด งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.1 ส่งผลงานตรงไปยัง สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็น "129 สุดยอดนวัตกรรม Best Practice การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย" เผยแพร่ของ สพฐ.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 ส่งผลงานมาที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ของสำนักงานเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 โรงเรียนงบประมาณ 700 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานออกแบบจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนต้นแบบงบประมาณ 5,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายงบประมาณ 1,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลไปยัง สพฐ.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 สรุป/รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565