สรุปโครงการ : 24. โครงการการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ : 24. โครงการการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานวิจัยงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อออกแบบการดำเนินงานงบประมาณ 1,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการวิจัยการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษางบประมาณ 11,400 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานวิจัย เพื่อติดตามผลการวิจัยเป็นระยะๆงบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะทำงานวิจัยเพื่อสรุปผลการวิจัยตามแบบงบประมาณ 1,400 บาท
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลและรายงานผลการวิจัยงบประมาณ 3,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565