สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 6  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 55  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 20  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 35  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565