สรุปโครงการ : 11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : 11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานฯ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวด จัดส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564งบประมาณ 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการคัดเลือกการประกวดผลการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ระดับเขตพื้นที่งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังฯ ส่งให้ ฉก.ชน.สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565