สรุปโครงการ : 18.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 18.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประสานโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 4 และรุ่มที่ 7 และรุ่นอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการประเมินในรอบที่ผ่านมาเตรียมข้อมูลการทำโครงงานฯ เพื่อรับการประเมินจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ครั้งที่ 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ครั้งที่ 2 งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ครั้งที่ 3 งบประมาณ 720 บาท
กิจกรรมที่ 5 รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเรื่องน้ำและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูผู้ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ปฐมวัยงบประมาณ 7,140 บาท
กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผล ร.ร.ที่รับตราปีการศึกษา 2563งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 8 รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563งบประมาณ 7,140 บาท
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการดำเนินงานและส่งแบบการใช้งบประมาณให้ สพฐ.งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565