สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสาวลภัสรดา คำมา   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 9  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 1  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 8  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565