สรุปโครงการ : 2.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
ชื่อโครงการ : 2.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกรอบ ทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 10 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อทราบปละถือปฏิบัติงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลฐาน (Base Line Data) การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของหน่วยงานงบประมาณ 570 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 และประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ มาตรการ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 150,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัดงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 6 ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 2,620 บาท
กิจกรรมที่ 8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 9 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 5,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566