สรุปโครงการ : 30. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ชื่อโครงการ : 30. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธงบประมาณ 23,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธงบประมาณ 2,800 บาท
กิจกรรมที่ 3 รับรองการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565