สรุปโครงการ : 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ปีงบประมาณ : 2564
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แจ้งสถานศึกษาขยายโอกาสทุกแห่งส่งรายชื่อครูผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประสานวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 1 วันงบประมาณ 15,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565