สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางอารีย์ คำมาตร   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 6  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 0  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 6  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565