ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
racing roject Action Plan ystem

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการทั้งหมด
45
กิจกรรมทั้งหมด
223
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลสำเร็จ
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
46,500 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
23,800 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
194,440 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
209,800 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ทำบุญเดือนเกิด 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางสาวกชนิภา เกษมสุข
    (กลุ่มอำนวยการ)
0 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก
    (กลุ่มอำนวยการ)
2. นายวลี มีภู่
    (กลุ่มอำนวยการ)
200,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
75,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 1 พ.ย. 2561 - 28 ก.พ. 2562 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
280,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV) 1 พ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2562 1. นางทัศนา จันทร์ลา
    (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
120,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 1 ธ.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562 1. นางสุพัตรา คงศิริกร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
12,710 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562 1. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
592,832 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
127,722 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 ธ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562 1. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
111,106 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 - 31 ธ.ค. 2561 1. นายมนตรี ช่วยพยุง
    (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
43,800 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 1 ธ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2562 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
20,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย 1 ม.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
5,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 1 ก.พ. 2562 - 30 เม.ย. 2562 1. นายนิพล พลกลาง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
557,160 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 1 ก.พ. 2562 - 30 ส.ค. 2562 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
440,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2562 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
28,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 1 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
25,080 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน PBN 1 Show and Share 2019 26 - 31 มี.ค. 2562 1. นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
54,900 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการศึกษาปฐมวัยพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 1 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
181,400 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 - 30 เม.ย. 2562 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
2. นายเอกชัย กองทรัพย์
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
62,750 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 1 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
27,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 1 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
250,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางสาวกาญจนา คูทิพย์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
2. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
3. นายพิน สงค์ประเสริฐ
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
15,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2562 1 พ.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
25,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 พ.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
319,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยประจำปี 2562) 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
23,700 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1. นางนิลยา ทองศรี
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
40,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
48,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
48,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
24,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 13 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
29,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562 1. นางสุมาลี ขจรไพร
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
30,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
16,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการเรียนรวม 1 - 31 ก.ค. 2562 1. นางสาวนงคราญ ทองคำ
    (กลุ่มนโยบายและแผน)
15,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในระดับสถานศึกษา 1 - 31 ส.ค. 2562 1. นางทัศนา จันทร์ลา
    (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
60,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา 1 - 31 ส.ค. 2562 1. นางทัศนา จันทร์ลา
    (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
4,950 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
32,390 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
32,390 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 29 ส.ค. 2562 - 25 ก.ย. 2562 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง
    (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
104,120 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 1 - 30 ก.ย. 2562 1. นางอารีย์ คำมาตร
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
    (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
263,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 13 - 30 ก.ย. 2562 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
30,000 บาท
2562 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 25 - 30 ก.ย. 2562 1. นายธงชัย วงค์กาอินทร์
    (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
30,000 บาท
ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Tracing Project Action Plan System)

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075