สรุปโครงการ : การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยงบประมาณ 62,750 บาท
กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564