สรุปโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 45  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 223  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 223  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564