สรุปโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
กิจกรรม :
01. การประชุมเดือนตุลาคม 2561งบประมาณ 0 บาท
02. การประชุมเดือนพฤศจิกายน 2561งบประมาณ 0 บาท
03. การประชุมเดือนธันวาคม 2561งบประมาณ 0 บาท
04. การประชุมเดือนมกราคม 2562งบประมาณ 0 บาท
05. การประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562งบประมาณ 0 บาท
06. การประชุมเดือนมีนาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
07. การประชุมเดือนเมษายน 2562งบประมาณ 0 บาท
08. การประชุมเดือนพฤษภาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
09. การประชุมเดือนมิถุนายน 2562งบประมาณ 0 บาท
10. การประชุมเดือนกรกฎาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
11. การประชุมเดือนสิงหาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
12. การประชุมเดือนกันยายน 2562งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564