สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสาวกชนิภา เกษมสุข   กลุ่มอำนวยการ   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 12  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 12  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564