สรุปโครงการ : ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 แจ้งบุคลากรเข้ารับการประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางบประมาณ 32,390 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุป ประเมินผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564