สรุปโครงการ : การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : การจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม :
01. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานงบประมาณ 10,000 บาท
02. การประชุมวางแผนดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
03. ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ/คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ผู้ประสานงาน และตัวแทนศูนย์สอบคณะกรรมการ จำนวน 6 คน 1 วันงบประมาณ 19,182 บาท
04. ดำเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561งบประมาณ 106,400 บาท
05. ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3งบประมาณ 421,250 บาท
06. ตรวจเยี่ยมสนามสอบงบประมาณ 11,000 บาท
07. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดส่งกล่องข้อสอบ กล่องกระดาษตอบส่ง สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. กำหนดงบประมาณ 0 บาท
08. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานผลงบประมาณ 25,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564