สรุปโครงการ : การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริต และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ดำรงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิงบประมาณ 71,250 บาท
กิจกรรมที่ 3 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาและยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4.2 สร้างความรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตงบประมาณ 128,750 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564