สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางสาวนงคราญ ทองคำ   กลุ่มนโยบายและแผน   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 2  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 15  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 15  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564