สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางทัศนา จันทร์ลา   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 5  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 5  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564