สรุปโครงการ : ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง และประชุมคณะทำงานงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)งบประมาณ 14,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 2,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564