สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 3  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 14  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 14  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564