สรุปโครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบ (NEW DLTV)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุดงบประมาณ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯงบประมาณ 40,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณ 30,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564