สรุปโครงการ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการเรียนรวม
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการเรียนรวม
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดรูปแบบการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานวางแผน กำหนดกิจกรรมใบความรู้ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งบประมาณ 450 บาท
กิจกรรมที่ 3 แจ้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนที่เรียนรวมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการเรียนรวมงบประมาณ 14,550 บาท
กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564