สรุปโครงการ : ทำบุญเดือนเกิด
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : ทำบุญเดือนเกิด
กิจกรรม :
01. ทำบุญเดือนตุลาคม 2561งบประมาณ 0 บาท
02. ทำบุญเดือนพฤศจิกายน 2561งบประมาณ 0 บาท
03. ทำบุญเดือนธันวาคม 2561งบประมาณ 0 บาท
04. ทำบุญเดือนมกราคม 2562งบประมาณ 0 บาท
05. ทำบุญเดือนกุมภาพันธ์ 2562งบประมาณ 0 บาท
06. ทำบุญเดือนมีนาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
07. ทำบุญเดือนเมษายน 2562งบประมาณ 0 บาท
08. ทำบุญเดือนพฤษภาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
09. ทำบุญเดือนมิถุนายน 2562งบประมาณ 0 บาท
10. ทำบุญเดือนกรกฎาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
11. ทำบุญเดือนสิงหาคม 2562งบประมาณ 0 บาท
12. ทำบุญเดือนกันยายน 2562งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564