สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 9  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 35  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 35  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564