สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 5  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 35  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 35  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564