สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายพิน สงค์ประเสริฐ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 5  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 24  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 24  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564