สรุปโครงการ : ขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : ขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ระบบ Office ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษางบประมาณ 4,950 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564