สรุปโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม :
01. กลุ่มโรงเรียนในเมืองงบประมาณ 39,000 บาท
02. กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่วงบประมาณ 18,000 บาท
03. กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็กงบประมาณ 16,992 บาท
04. กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่งบประมาณ 12,000 บาท
05. กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอกงบประมาณ 21,000 บาท
06. กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพรงบประมาณ 19,000 บาท
07. กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิงงบประมาณ 18,000 บาท
08. กลุ่มโรงเรียนวังชมภูงบประมาณ 18,000 บาท
09. กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดนงบประมาณ 22,000 บาท
10. กลุ่มโรงเรียนลาดแคงบประมาณ 14,000 บาท
11. กลุ่มโรงเรียนท่าข้ามงบประมาณ 18,000 บาท
12. กลุ่มโรงเรียนดงขุยงบประมาณ 24,000 บาท
13. กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่งงบประมาณ 24,000 บาท
14. กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินงบประมาณ 16,000 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564