สรุปโครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยประจำปี 2562)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยประจำปี 2562)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการดำเนินงานประกวดแข่งขันงบประมาณ 900 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรมทักษะภาษาไทย จำนวน 3 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อยงบประมาณ 22,500 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 300 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564