สรุปโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้งบประมาณ 15,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้งบประมาณ 22,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 PLC โรงเรียนที่มีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามผลการประเมินด้านการอ่าน (RT)งบประมาณ 2,600 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564