สรุปโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/วางแผน กำหนดเนื้อหาในการพัฒนาธุรการโรงเรียนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถานศึกษาส่งธุรการโรงเรียนเข้ารับการอบรมงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนงบประมาณ 24,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564