สรุปโครงการ : ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่งบประมาณ 30,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 สรุปและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564