สรุปโครงการ : เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 จัดทำชุดแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)งบประมาณ 30,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้ชุดแบบฝึกทักษะฯงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปผล/รายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564