สรุปโครงการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม :
01. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกรอบ ทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบประมาณ 0 บาท
02. ประชุมคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลฐาน (Base line Data) การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของหน่วยงานงบประมาณ 1,400 บาท
03. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ มาตรการ เป้าหมายการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 171,000 บาท
04. เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 10,000 บาท
05. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความสำเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัดงบประมาณ 0 บาท
06. ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จงบประมาณ 0 บาท
07. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 6,040 บาท
08. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบประมาณ 0 บาท
09. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบประมาณ 6,000 บาท
10. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อทราบและถือปฏิบัติงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564