สรุปโครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1.1 แจ้งเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อวางแผนกำหนดการออกประเมิน ซึ่งจะออกประเมิน 32 โรงเรียนงบประมาณ 600 บาท
กิจกรรมที่ 1.4 แจ้งกำหนดการออกประเมินตามแผนปฏิบัติการให้โรงเรียนทราบงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 1.5 ดำเนินการออกประเมินตามแผนปฏิบัติการออกประเมิน จำนวน 32 โรงเรียนงบประมาณ 11,400 บาท
กิจกรรมที่ 1.6 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.1 แจ้งเกณฑ์การประกวดให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อจัดส่งใบสมัครให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษางบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.3 กำหนดปฏิทินการประเมินงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.4 แจ้งโรงเรียนเพื่อรับการประเมินงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 2.5 ดำเนินการออกประเมินสถานศึกษางบประมาณ 14,000 บาท
กิจกรรมที่ 2.6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564