สรุปโครงการ : จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : จัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
กิจกรรม :
ช่วงที่ 1 จัดอบรมสะเต็มศึกษา โดย DLTV ครูพี้เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงบประมาณ 4,560 บาท
ช่วงที่ 2 จัดอบรมสะเต็มศึกษา โดย DLTV ครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนต้นงบประมาณ 6,840 บาท
ช่วงที่ 3 จัดอบรมสะเต็มศึกษา โดย DLTV ครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงบประมาณ 6,840 บาท
ช่วงที่ 4 จัดอบรมสะเต็มศึกษา โดย DLTV ครูพี่เลี้ยงระดับประถมศึกษาตอนปลายงบประมาณ 6,840 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564