สรุปโครงการ : พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กิจกรรม :
01. ประชุมคณะทำงานและกำหนดหลักสูตรงบประมาณ 450 บาท
02. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนงบประมาณ 38,704 บาท
03. การประเมินผลและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564