สรุปโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลให้กับครูผู้สอนชั้น ป.4-6งบประมาณ 48,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดการเรียนการสอนงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564