สรุปโครงการ : ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ชื่อโครงการ : ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยงบประมาณ 5,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างงบประมาณ 22,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย กลุ่มโรงเรียนทั่วไปงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ส่ง สพฐ.งบประมาณ 500 บาท
เอกสารแนบ :

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564