สรุปโครงการใน กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 12  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 60  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 60  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564