สรุปโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)งบประมาณ 191,080 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริษัทสร้างการดีงบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสื่อภาพยนต์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต คัดเลือกครูที่มีความพร้อมด้าน ICT เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น จาก สพฐ.งบประมาณ 0 บาท
กิจกรรมที่ 5 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10งบประมาณ 8,920 บาท
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมอบรม กับ สพฐ. ฯลฯงบประมาณ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 ประเมิน / สรุป / รายงานผลงบประมาณ 0 บาท
เอกสารแนบ :

1. เอกสารโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2564