สรุปโครงการในความรับผิดชอบของ
นายเอกชัย กองทรัพย์   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปีงบประมาณ
จำนวนโครงการ ทั้งหมด 1  โครงการ
จำนวนกิจกรรม ทั้งหมด 2  กิจกรรม
     ดำเนินการแล้ว 2  กิจกรรม
     ยังไม่ได้ดำเนินการ 0  กิจกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564